Bly

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bly

Gift
This post was updated on .
Bly er også et meget farlig tungmetall i for store doser. Bly kan påvirke nervesystemet og gi rekke overlappende symptomer med eksempelvis Hg forgiftning.

Bly var brukt i malinger før, og finnes også rekke andre steder i eksempelvis endel hus og bygninger. Folk som driver mye med skyting, i hovedsak innendørs skyting uten god nok ventilasjon kan puste inn luft fylt med betydelig mengder mikroskopiske bly partikler.

I flere andre land er det veldig mye strengere krav med tanke på bly. I enkelte land er det eksempelvis påbudt at man opplyser kjøper av bolig om det er bly i malinger osv dersom man vet om det,  megler er også pålagt og opplyse kjøper om faren ved bly og må opplyses om at de bør vurdere bly-inspeksjon av boligen de kjøper. Ofte tas det da prøver av maling for å se om den inneholder bly, dette gjelder stort sett eldre boliger. Spesielt anses bly som svært farlig for små barn da det er fare for permanente skader under deres utvikling. Voksene kan naturlig også få sakder, og ja kronisk sykdom om blyet ikke fjernes fra kroppen

Blytester, bly-inspeksjoner osv er veldig utbredt i enkelte andre land. I Norge er liksom holdningen at staten tar vare på oss. Men gang på gang ser man jo ledelsen i helsebyrokratiet har tatt feil og først mange ti-år senere får på plass rammeverk som sikrer innbyggeren mot ekstremt farlige substanser. Amalgam fyllinger er jo bare ett eksempel der helsemyndigheter har vært utrolig trege til å reagere.

Norge kommer sakte etter også her. Jeg har hørt det er på gang vurdering av ytterligere innstramming av bruk av bly i byggematerialer. Bly hagel til jakt ble vel forbudt allerede for endel år siden.

Det har også vært enkelte skandaler med bly i drikkevann i utlandet. Om kommunene jevnlig måler norsk drikevann også for bly er ukjent for meg.

Hvor gode de medisinske testene er for kronisk blyforgiftning vet jeg ikke. Akutt blyforgiftning har de nok gode tester for. Flere leger i utlandet mener jo at man har mye av den samme problematikken som for Hg her, det at bly kan ligge lagret i cellene og kun først vil frigjøres i betydelige mengder når man tar avgiftnings stoffer.

Jeg leser DMSA (som jeg ser er beskrevet på forumet her) benyttes ved blyforgiftning. Men også her er det vel problematikken om at DMSA ikke kan passere blodhjerne barrieren, med tanke på bly også i hjernen.