Liste over noen ganske utbredte giftstoffer

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Liste over noen ganske utbredte giftstoffer

Gift
This post was updated on .
jeg tenkte det er fint med en liten liste over enkelte giftstoffer som er ganske så utbredd som kan gi kronisk sykdom til dels med overlappende symptomer.  Noen vil si kanskje si utenfor interessen for forumet her, men jeg tror det er viktig å fjerne og kartlegge eksponering til så mange giftstoffer som mulig ved kronisk sykdom der leger flest ikke har noen god forklaring på årsak.  Her er det nødvendigvis ikke snakk om enten eller, men om å innføre tiltak mot flere giftstoffer man er eller har blitt eksponert for:

1. KVIKKSØLV (Hg): Det er gjort mye forskning som viser at kvikksølv er meget farlig for kroppen. Og ja man hadde en lang periode der helsemyndigheter gikk gode for å putte kvikksølv (amalgam) i tennene til folk. Flere vaksiner har og inneholder vel fortsatt også kvikksølv, men langt fra alle vaksiner. Avgiftning er mulig med ulike preparater og naturmidler, men testing og avgiftning kan være utfordrende. Mye om dette på forumet her.


2. BLY (Pb): Bly har også vært ganske utbredt. I Norge har det vært betydelig fokus på å få redusere bly utslipp fra industri samt fjerne bly i bensinen osv. Vi ligger imidlertid bak endel andre land når det gjelder inspeksjon av bly i våre hjem, utbredelse av gammel blymaling, bly i metall-beslag osv. Her skal det vist nok muligens komme strengere regler hører jeg det diskuteres. Avgiftning er mulig med ulike preparater og naturmidler, men testing og avgiftning kan være utfordrende.


3. RADON GASS: Norge har betydelig med bergarter som medfører at radioaktive gasser dannes og slippes ut fra grunnen. Ute fortynnes disse gassene så raskt at mengden radioaktivitet (bequerel) er minimal (med unntak av noen ytterst få steder i landet der mengden radon er så stor at selv ute nivåene trolig ikke er bra). I hus der det er endel radon i grunnen og som ikke har moderne radonsperre hoper radon gassen seg opp inne i huset og man kan lett få høye mengder radioaktiv gass (spesielt i vinter halvåret). Her sa helsemyndighetene for endel år siden at 400 bequerel var helt trygt nivå, nå viser forskning at selv 150 bequerel kan gi økt fare for lungekreft.  Helsemyndighetene tok altså feil nok engang på farenivået, men innså dette og endret for få år siden nivået til 200 bequerel hvor tiltak må tas i bruk for utleie, men selv ved over 100 bequerel anbefales tiltak. Statens strålevern antar at ca 300 dør av kreft skapt av Radon gass hver år i Norge. Dette er vel mer enn det er dødsfall i trafikken et vanlig år. Alle er oppflasket med faren i trafikken, mange er ikke tilstrekkelig informert om radon faren.

Nyere forskning antyder at for mye radon kan gi en rekke helseplager selv om man ikke får kreft (men mer forskning bør naturligvis utføres). Det viser seg at radongassen tas opp av lungene og fraktes rundt i blodet. Nyere forskning viser at spesielt inne i hodet kan radon gassen oppholde seg lenge, dette er bekymringsverdig siden hjernen naturligvis er svært viktig for kommunikasjon og kontroll av en rekke kroppslige funksjoner.

Det finnes pr i dag ingen god tilgjengelig test i helsesektoren for om man har blitt eksponert for radon, beste man kan gjøre er å teste der man bor og eventuelt har bodd for radon, og få fjernet eventuelt pågående eksponering ved å gjøre radon tiltak (mål alltid også etter tiltak er utført for å sjekke at de funket som forventet).

Leger virker også uvitende på området, hvorfor spør ikke leger om man har sjekket radon nivået i boligen om man er kronisk syk og de ikke finner årsak? En betydelig andel av befolkningen bor fortsatt i hjem med alt for høye radon nivåer. Myndighetene har gjort alt for lite for å informere. Noen avisoppslag ja, men hvorfor har ikke alle husstander fått en lapp i postkassa der de opplyses om helsefaren og oppfordres til å måle for radon? Myndighetene har også trukket tilbake tidligere tilskudd for radon tiltak (de gjorde vel dette omtrent samtidig som de fant ut at selv 150 bequerel kunne være helseskadelig. )

Tiltak Radon: sjekk bolig/leilighet for radon (elektronisk måler som koster par tusen, eller de svarte boksene man kan sende inn). Ved funn av for høye nivåer kan relativt enkle tiltak få ned nivåene til nivåer som man har grunn til å tro ikke medfører helserisiko.


4. ASBEST  I DRIKKEVANN: Utrolig nok forsynes hundretusener av nordmenn fortsatt med asbest i drikkevannet hver eneste dag (de drikker det, dusjer i det, vasker klær og gjør husvask med asbesholdig vann), og dette har landets helseledelsen merkelig nok gitt grønt lys for. Dette på tross av mer og mer forskning som tyder på at det kan føre til autoimmune kroniske sykdommer samt også økte fare for kreft. Dette vil trolig ses på som en gigantisk helseskandale i fremtiden.  Ingen enkle tester for om man har asbest i kroppen er i dag i bruk i helsesektoren. Minimalt er gjort for å lage en test for asbesteksponering samt for å finne måter å fjerne asbestfibere fra kroppen. Helseledelsen virker helt inkompetent som har gitt grønt lys for asbest i drikkevannet. SKANDALØST. Alt av asbestsementrør for vannforsyning burde vært fjernet for flere ti-år siden, men nei helseledelsen har gitt grønt lys basert på synsing, fokus på utvalgte forskningstudier og ignorasjon av andre forskningstudier samt løse antagelser og total mangel på forståelse av risiko.  (til og med leger har værte ute og advart mot asbest i drikkevannet uten at helseledelsen har tatt det inn over seg..) Det er ikke 100% sikkre bevis for helsefare man bør vente på, det er føre var-prinsippet som gjelder her. Helsedledelsen har vist totalt arroganse og innkompetanse her akkurat som de gjorde på amalgam in tenner i mange år. Trist og Tragisk!


Alt i alt vil jeg si det er skandaløst hvordan helseledelsen har ignorert og hele tiden ligget i etterkant på å ta en serie giftstoffer langt mer alvorlig. Gang på gang har helsemyndighetene gått ut med grønt lys for bruk av giftstoffer og nivåer på disse som år senere forskning har vist at er svært helseskadelig. De har måttet senke nivåene kraftig osv. Helsemyndighetene har i alt for stor grad også kun fokusert på kreft på enkelte av disse giftstoffene. Årsak sammenheng for kreft ka være svært vanskelig å påvise da det for enkelt giftstoffer kan ta 20 til 40 år fra eksponering til kreft bryter ut. Kreft-tilfellene kan være toppen av et isfjell der en rekke personer har kroniske sykdommer hvor legene bare driver med symptomdiagnoser og symptombehandling, et giftstoff trenger ikke gi kreft for å være svært helsefarlig.

Hadde helseledelsen i det miste gått ut og sagt vi vet ikke og vi har ikke nok kompetanse og forskning for å kunne gi noen god anbefaling da hadde langt flere begynt å stille kritiske spørsmål. Helseledelsen har gang på gang gitt falskt inntrykk av at de har fasitsvarene og har demed misledet befolkingen samt latterliggjort de få som har gått ut i media med kritikk. Det er også en pulverisering av ansvaret i helsenorge, når tabbe oppdages prøves det dekket over eller man skylder bare på instutisjoner fremfor at beslutingstakerene på toppen blir konfrontert med sine tabber. Dette er skandaløst! Tusenvis av nordmenn er puttet i symptombåser og får symptombehandling fremfor at helse-Norge gjør en kraftanstrengelse for å finne årsaker samt fjerne giftstoffer som man ikke trenger være geni for å skjønne at sannsynligvis er svært helsefarlige.

Kanskje på tide at noen skriver en norsk bok om disse og andre giftstoffer og hvordan helseledelsen gang på gang først har fornektet helsefaren samt fraskrevet seg ansvar samt latet som de har hatt fasiten.

Ønske om god helse til alle!  
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Liste over noen ganske utbredte giftstoffer

Gift
This post was updated on .
Det finnes naturlig nok flere interessante giftige substanser her som helsemyndighetene har gitt grønt lys for, men som kan være svært farlig

Tenk dere en kronisk syk person (som eksempelvis har kvikksølv forgiftning uten å vite om det) som så går til legen. Legen sender pasienten i beste hensikter til en rekke undersøkelser, deriblant MR med kontrastvæske. De finner ikke noe galt og ser på pasienten som en hypokonder, og pasienten har nå i tillegg til kvikksølv fått gadolinium metallet inn i kroppen.

Tungmetallet gadolinium er et svært sjeldent metall som man normalt aldri vil få i seg. Men så tok helsesektoren i bruk et kontrastmiddel for MR undersøkelser som inneholder dette tungmetallet. Så ved for eksempel MR (MRI) undersøkelse av hodet eller andre kroppsdeler kan man få injeksjon av dette dersom de bruker kontrastvæske med dette metallet.

Helsesektoren antok og påstod ut i fra delevis synsing at kroppen raskt kunne kvitte seg med dette metallet. Og studier viste at det meste kom ut i urinen i løpet av kort tid. Nyere forskning viser derimot at flere prosent av dosen ser ut til å kunne forbli i kroppen, mulig i hjernen. Folk med svake nyrer er spesielt utsatt og det er nå kjent at Gadolinium metallet (som legene sprøyter inn i folk) kan gi alvorlig kronisk sykdom

http://tidsskriftet.no/article/1797225/

Det er til og med pasienter som helsevesenet innrømmer har dødd av Gadolinium metall kontrastveske

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2008/02/22/dode-etter-bruk-av-kontrastmiddel/

"I Danmark frykter man at 60 pasienter er invalidisert - eller døde - etter å ha brukt samme kontrastmiddel."

http://www.aftenposten.no/norge/Kontrastmidler-har-tatt-to-liv-i-Norge-297704b.html


"Symptomene vises først to til 18 måneder etter at de har fått injisert kontrastmiddel ved MR-undersøkelse." Noe som trolig medfører at utrolig få skjønner årsak sammenheng, altså kan det være svært store mørketall også her. Nok en helseskandale som har fått lite omtale, myndighetene har også gjort minimalt for å kartlegge om alle de som har fått denne kontrasvesken har fått plager i ettertid.

Hvor mange som har fått MR med konstrasveske har fått brev fra helsemyndighetene om at de kan ha blitt utsatt for farlig tungmetall? Få eller ingen! De fleste almenleger har ikke engang hørt om dette tungmetallet.

Her kommer syke pasienter inn for å få hjelp, og så sprøyter helsevesenet et farlig metall inn i kroppen deres.

Nyere forskning antyder også at Gadolinium metallet (som man vel kun kan få fra MR kontrast) mulig/trolig kan medføre kroniske helseplager også i folk med helt vanlig nyre-kapasitet, det finnes nå flere studier som antyder helsefare ved dette

Gadolinium in Humans: A Family of Disorders. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27224028

Dette er skremmende. Her kommer folk til helsevesenet med ett helseproblem for å bli undersøkt, og så sprøyter de inn ett  metall i kroppen som faktisk kan gjøre en veldig syk.

I enkelte utland har det alt kommet restriksjoner mot Gadolinium basert kontrastmiddel.

I eksempelvis USA er det nå pasient grupper som har organisert seg mot Gadolinium bruk i MRI kontrastmidler, og de diskuterer og ser også på måter for å bli kvitt dette giftige metallet. Folk som har blitt alvorlig syke av Gadolinium har flere vunnet frem i rettystemet i USA og fått økonomisk erstatning (et lite plaster på såret) for at helsesektorne har forgiftet de med gadolinium.

Gang på gang på gang har helseledelsen ignorert føre var-prinsippet! Innkopetanse og arroganse er en dårlig kombinasjon, og den har man nok mye av!