VIDEO - VIDEOER - SE DISSE

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

VIDEO - VIDEOER - SE DISSE

Harald
https://iaomt.org/media-resources/videos/


Søker du informasjon for å vurdere helsen din opp mot amalgamfyllingene dine?
En rask måte er å se disse videoene, her er det samlet mye informasjon.