avgifting - leger i Oslo

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

avgifting - leger i Oslo

tipu
Er det noen som kjenner til leger i Oslo som driver med avgiftning etter Hg-forgiftining?